Ơn Nghĩa Sinh Thành 2 (Beat)

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2018/03/On-Nghia-Sinh-Thanh-2-nvd.pdf Ơn Nghĩa Sinh Thành 2 (Beat) Nhạc và lời: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3

Ơn Nghĩa Sinh Thành 2

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2018/03/On-Nghia-Sinh-Thanh-2-nvd.pdf Ơn Nghĩa Sinh Thành 2 Nhạc và lời: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3

Ơn Nghĩa Sinh Thành 1 (Ca Nhập Lễ-Mồng Hai Tết)

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2018/03/On-Nghia-Sinh-Thanh-nvd.pdf Ơn Nghĩa Sinh Thành 1 Nhạc và lời: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3

Lời Cầu (Cầu Hồn)

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2018/03/Loi-Cau-nvd.pdf Lời Cầu (Cầu Hồn) Nhạc và lời: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3

Mừng Một Trăm Năm

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2018/03/Mung-Mot-Tram-Nam-nvd.pdf Mừng Một Trăm Năm Nhạc và lời: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3

Thánh Vịnh 18 (Đáp ca lễ các thánh Tông Đồ)

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2018/03/Thanh-Vinh-18-Dap-ca-le-cac-thanh-Tong-Do.pdf Thánh Vịnh 18 (Đáp ca lễ các thánh Tông Đồ) Nhạc: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3

Thánh Vịnh 79 (Đáp ca CN I Mùa vọng)

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2018/03/Tv-79-Dap-ca-CN-I-Mua-vong.pdf Thánh Vịnh 79 (Đáp ca CN I Mv) Nhạc: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3

Lễ Dâng Cứu Độ

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2018/03/Le-Dang-Cuu-Do-nvd.pdf Lễ Dâng Cứu Độ Nhạc và lời: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3

Tán Dương Tình Cha

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2018/03/Tan-Duong-Tinh-Cha-nvd.pdf Tán Dương Tình Cha Nhạc và lời: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3

Maria Mẹ Ơi

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2018/03/Maria-Me-Oi-nvd.pdf Maria Mẹ Ơi Nhạc và lời: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3