Vào Nhà Chúa

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2018/03/Vao-Nha-Chua-nvd.pdf Vào Nhà Chúa Nhạc và lời: Lm Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3

Xin Dâng Lên

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2020/04/Xin-Dang-Len.pdf Xin Dâng Lên Nhạc và lời: Lm Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3  

Chúa Giêsu Ơi

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2018/03/CHUA-GIESU-OI-nvd.pdf Chúa Giêsu Ơi Nhạc và lời: Lm Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3

Dấu Thánh Giá

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2018/03/Dau-Thanh-Gia-nvd.pdf Dấu Thánh Giá Nhạc: Lm Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3

Tung Hô Sau Truyền Phép

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2018/03/116-Tung-Ho-Sau-Truyen-Phep.pdf Tung Hô Sau Truyền Phép (Đây là Mầu nhiệm Đức tin) Nhạc: Lm Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3
mua chay

Canvê Chiều Tím

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2019/03/Canve-Chieu-Tim.enc_.pdf Canvê Chiều Tím Nhạc và lời: Lm Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3

Tâm Nguyện

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2018/03/Tam-Nguyen.pdf Tâm Nguyện Nhạc và lời: Lm Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3

Giêsu-Suối Tình Yêu

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2018/03/Gie-su-Suoi-Tinh-Yeu.pdf Giêsu-Suối Tình Yêu Nhạc và lời: LM Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3

Mầu Nhiệm Ba Ngôi

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2019/06/Mau-Nhiem-Ba-Ngoi-Imprimatur-1.pdf Mầu Nhiệm Ba Ngôi Nhạc và lời: LM Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3

Tình Cha Nhân Hậu beat

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2017/10/Tinh-Cha-Nhan-Hau-lm-Nguyen-Van-Dinh.pdf Tình Cha Nhân Hậu (beat) Nhạc và lời: LM Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3