Lễ Dâng Cứu Độ

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2018/03/Le-Dang-Cuu-Do-nvd.pdf Lễ Dâng Cứu Độ Nhạc và lời: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3

Xin Dâng Lên

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2018/03/Xin-Dang-Len.pdf Xin Dâng Lên Nhạc và lời: Lm Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3

Xin Dâng Lên

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2018/03/Xin-Dang-Len-nvd.pdf Xin Dâng Lên Nhạc và lời: Lm Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3