Album giới trẻ

Album giới trẻ

Gồm các bài hát sáng tác và sưu tầm dùng trong sinh hoạt Thiếu Nhi và Giới trẻ. Đa số các bài hát được sử dụng trong Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XXII tại Phát Diệm năm 2014.

Đi Gieo Niềm Tin beat

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2017/10/Di-Gieo-Niem-Tin.pdf Đi Gieo Niềm Tin Nhạc và lời: LM Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3

Đi Gieo Niềm Tin

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2017/10/Di-Gieo-Niem-Tin.pdf Đi Gieo Niềm Tin Nhạc và lời: LM Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3

Gia Đình Sống Đạo beat-Lm. Nguyễn Văn Định

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2017/10/116-Gia-Dinh-Song-Dao-Lm-Ng-V-Dinh.pdf Gia Đình Sống Đạo beat Nhạc và lời: LM Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3

Thiên Tình Sử beat

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2017/10/Thien-Tinh-Su-lm-Ng-v-Dinh.pdf Thiên Tình Sử beat Nhạc và lời: LM Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3

Thiên Tình Sử

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2017/10/Thien-Tinh-Su-lm-Ng-v-Dinh.pdf Thiên Tình Sử Nhạc và lời: LM Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3

Gia Đình Sống Đạo

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2017/10/116-Gia-Dinh-Song-Dao-Lm-Ng-V-Dinh.pdf Gia Đình Sống Đạo Nhạc và lời: LM Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3

Gia Đình Sống Đạo-Lm Nguyễn Văn Định

Nhạc và Lời: LM. Phaolô Nguyễn Văn Định Ca sỹ: Kim Phượng1. Đến trong gian trần, Chúa đã chọn một mái ấm tình thương (mái ấm tình...

Bài ca thân ái

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2017/03/BAI-CA-THAN-AI.pdf Bài ca thân ái Sáng tác: LM Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3

Bạn cùng tôi

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2017/03/Ban-Cung-Toi.pdf Bạn cùng tôi Sáng tác: LM Phaolô Nguyễn Văn Định Tải xuống file .MP3

Muối men và Ánh sáng

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2017/03/MUOI-MEN-VA-ANH-SANG.pdf Muối men và Ánh sáng Nhạc và lời: LM Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3