Mục Lục Tổng Hợp

MỤC LỤC TỔNG HỢP Các bài hát của Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định đã tải lên trên trang Lời Nguyện Trầm Nhạc Dùng Trong Phụng Vụ. PDF Vào...

Tâm Nguyện

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2018/03/Tam-Nguyen.pdf Tâm Nguyện Nhạc và lời: Lm Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3

Giêsu-Suối Tình Yêu

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2018/03/Gie-su-Suoi-Tinh-Yeu.pdf Giêsu-Suối Tình Yêu Nhạc và lời: LM Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3