Lời Cầu (Cầu Hồn)

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2020/04/Loi-Cau.pdf Lời Cầu (Cầu Hồn) Nhạc và lời: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3