Mục Lục Tổng Hợp

MỤC LỤC TỔNG HỢP Các bài hát của Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định đã tải lên trên trang Lời Nguyện Trầm Nhạc Dùng Trong Phụng Vụ. PDF Vào...

Kinh Cầu Cho Đức Giám Mục

KINH CẦU CHO ĐỨC GIÁM MỤC Lạy Chúa là Cha toàn năng, đã sai Con Chúa là Đức Giêsu Kitô xuống trần gian, để thiết lập...

Các Kinh Thường Đọc

PHẦN I KINH ĐỌC HẰNG NGÀY DẤU THÁNH GIÁ Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen. + Kinh ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN Chúng con lạy ơn Đức...

Kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

KINH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Lạy các Thánh Tử đạo Việt Nam, là con thảo của Cha trên trời, là chứng nhân anh dũng của...

Kinh Cầu Cho Các Linh Mục

KINH CẦU CHO CÁC LINH MỤC (Chỉ thị của Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh: Trong năm linh mục 2009-2010-Giáo phận Thanh hóa và Phát...

Lời Nguyện Dâng Đoàn Chiên Cho Trái Tim Chúa (bản cũ)

KINH DÂNG MÌNH CHO TRÁI TIM CHÚA (Bản cũ) (Linh mục chính xứ đọc ngày lễ Thánh Tâm-trước khi hát Xin Ơn Bình an) Con là...

Lời Nguyện Dâng Đoàn Chiên cho Trái Tim Chúa (mẫu số 2)

LỜI NGUYỆN DÂNG ĐOÀN CHIÊN (Linh mục chính xứ đọc ngày lễ Thánh Tâm-trước khi hát Xin Ơn Bình an) (Bản: Văn Phòng TGM Phát...

Lời Nguyện Dâng Đoàn Chiên Cho Trái Tim Chúa (mẫu số 1)

LỜI NGUYỆN DÂNG ĐOÀN CHIÊN (Mẫu 1) TRONG NGÀY LỄ THÁNH TÂM (Bản: Văn Phòng TGM PD gửi) 1. Lạy Chúa Giêsu là Mục tử Tối cao...