Tình Cha Nhân Hậu -karaoke

Chủ đề: Giới trẻ

+ Tình Cha Nhân Hậu-Karaoke có lời

-Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định
-Ca sỹ: Duyên Quỳnh