Tinh Cha Nhân Hậu Karaoke

Chủ đề: Giới trẻ

+ Tình Cha Nhân Hậu-Karaoke

-Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định
-Ca sỹ: Duyên Quỳnh