Ra đi loan báo Tin Mừng

Ra đi loan báo Tin Mừng

Nhạc và Lời: LM Phaolô Nguyễn Văn Định

>Chưa có lời bài hát>