Quà Tặng Mùa Đông

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2017 tại Giáo xứ Cồn Thoi

Quà Tặng Mùa Đông

+ Tác giả:  Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định.

+ Thể hiện: Ngành Hiệp Sỹ-TNTT-Giáo xứ Cồn Thoi.