Nơi Bêlem

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm

+ Nơi Bêlem

-Tác giả: Ngọc Linh

-Thể hiện: Giáo xứ Cồn Thoi-giáo hạt Văn Hải