Nghi Thức Chúc Lành cho Thai Nhi và bà mẹ đang mang thai

Chủ sự:

X. Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.
Đ. Amen.

X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.

CHÚNG TA DÂNG LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh: là Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, chúng con khẩn khoản nài xin Ba Ngôi Thiên Chúa thương chúc phúc (+) cho CÁC THAI NHI và CÁC CHỊ đang cưu mang các thai nhi này, xin Ba Ngôi Cực Thánh thương cho những ai hết lòng tin tưởng tín thác nơi Chúa, thì nhờ lời kêu cầu danh thánh Chúa, được Chúa ban cho hồn an xác mạnh, và xin cho các thai nhi này được ra chào đời trong bình an của Chúa ban cho những ai thật lòng tin tưởng nơi Chúa. Chúng con cầu xin Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

– Đáp: Amen.
– Linh mục rảy Nước Thánh.