Lời Nguyện Dâng Đoàn Chiên Cho Trái Tim Chúa (bản cũ)

KINH DÂNG MÌNH CHO TRÁI TIM CHÚA (Bản cũ)
(Linh mục chính xứ đọc ngày lễ Thánh Tâm-trước khi hát Xin Ơn Bình an)

Con là (……) làm Thày cả coi sóc bổn đạo xứ (…….) thay mặt Đức Giám Mục. Nay con hợp ý cùng bề trên, mà dâng mình, và cả nhà con cho Trái Tim Cực Trọng Cực Thánh Đức Chúa Giêsu, cùng dâng các con chiên Đức Chúa Trời đã trao phó cho con coi sóc. Đấng Bề Trên dâng cả địa phận, xin những ơn chung thể nào, thì con lại xin riêng cho con, cho những người nhà và con chiên con như vậy nữa.
Xin Trái Tim hay thương vô cùng nhận chính xứ này mà gìn giữ cùng coi sóc thay con; xin Trái Tim Cực Thánh soi sáng cho con kẻo con lầm, thêm sức cho con vì con yếu đuối, dẫn lối cho con mọi đàng, để con theo thánh ý Đức Chúa Trời cho trọn, cùng dạy dỗ phù hộ cho người nhà con được làm việc đấng bậc mình cho nên.
Lại xin ban mọi ơn cho con chiên được giữ đạo nên, mở lòng cho kẻ tội lỗi ăn năn trở lại, soi lòng cho người chưa có đạo, để mọi người cùng thờ phượng Đức Chúa Trời.
Xin ban cho con và mọi người thuộc về con thêm lòng kính mến Trái Tim Cực Trọng một ngày một hơn, cùng xin ở làm một với Trái Tim đời đời. Amen.