Đêm Mầu Nhiệm tg Ngọc Linh

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm

+ Đêm Mầu Nhiệm

-Tác giả: Ngọc Linh

-Thể hiện: Giáo xứ Phát Vinh-Giáo hạt Phát Diệm