Ánh Sáng Bêlem-Thái Nguyên

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm

+ Ánh Sáng Bêlem

-Tác giả: Thái Nguyên

-Thể hiện: Giáo xứ Lãng Vân-giáo hạt Đồng Chưa