Hát Khi Kết Chầu Thánh Thể

HÁT KHI KẾT THÚC CHẦU THÁNH THỂ

  1. XIN ƠN BÌNH AN

 

2. CẦU CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG

LỜI NGUYỆN CẦU CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG
+ Lm Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxico Chúa đã chọn, để dân Kitô giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
– Cộng đoàn: Amen.

– Dứt lời đáp: Amen. Ban nhạc báo đàn hát Ca Thánh Thể:

3. CA THÁNH THỂ

LỜI NGUYỆN KẾT CHẦU
+ Lm: Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu tử nạn và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính, mến yêu Bích tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần  đến muôn muôn đời.  Amen.             

 Kết thúc giờ chầu.