Gia Đình Sống Đạo Karaoke có lời ca sỹ

Chủ đề: Giới trẻ

+ Gia Đình Sống Đạo-Karaoke có lời ca sỹ

-Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định
-Ca sỹ: Kim Phượng