Đức cha Giuse Nguyễn Năng, huấn dụ về Thánh nhạc trong ngày Học Hỏi và Hội Diễn Thánh ca năm 2017 tại Phát Diệm

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm

+ Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, huấn dụ về Thánh Nhạc trong ngày Học Hỏi và Hội Diễn Thánh Ca năm 2017, tại Toà Giám Mục Phát Diệm