Các Kinh Thường Đọc

PHẦN I
KINH ĐỌC HẰNG NGÀY

DẤU THÁNH GIÁ

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

+ Kinh ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống,
Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh Tông đồ, thì rày chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống yên ủi dạy dỗ chúng con làm những viêc lành. Vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

+ Kinh TRUYỀN TIN
Đọc quanh năm ngoài mùa Phục sinh.
• Đức Chúa Trời sai thánh thiên thần truyền tin cho rất thánh Đức Bà Maria,
• Và rất thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thân.
Kính mừng Maria…
• Này tôi là tôi tớ Đức Chúa Trời.
• Tôi xin vâng như lời thánh thiên thần truyền.
Kính mừng Maria …
• Chốc ấy Ngôi thứ Hai xuống thế làm người,
• Và ở cùng chúng con.
Kính mừng Maria …
• Lạy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con,
• Đáng chịu lây những sự Chúa Kitô đã hứa.
Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời thánh thiên thần truyền mà biết thât Chúa Kitô là Con Chúa đã xuống thế làm người, thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn chịu chêt trên cây thánh giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại, được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

+Kinh LẠY NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG
Đọc trong mùa Phục sinh.
• Lạy Nữ vương thiên đàng, hãy vui mừng, Alleluia.
• Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng, Alleluia.
• Người đã sống lại như lời đã phán hứa, Alleluia.
• Xin cầu cùng Chúa cho chúng con, Alleluia.
• Lạy Nữ đồng trinh Maria, hãy hỉ hoan khoái lạc, Alleluia.
• Vì Chúa đã sống lại thật, Alleluia.
Lạy Chúa là Đấng đã làm cho thiên hạ được vui mừng quá bội bởi Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Chúa cùng là Chúa chúng con đã sống lại, xin vì Đức Nữ đồng trinh Maria là thánh mẫu Người nguyện cầu cho chúng con được hưởng phúc vui vẻ hằng sống đời đời. Vì công nghiêp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

+ Kinh SẤP MÌNH
Lạy Chúa con, con sấp mình xuống trước mặt Chúa con, con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi thông biêt mọi sự, hằng xem thấy con, hăng nghe lời con cầu nguyện. Xin Chúa rất nhân từ hãy đoái xem sự nghèo ngặt con và nhâm lời con nguyện.
Lạy Chúa, xin hãy mở miệng lưỡi con ra, thì con sẽ cao rao những lời ngợi khen Chúa. Amen.

+ Kinh VÌ DẤU
Lạy Chúa chúng con, vì dấu thánh giá, xin chữa chúng con cho khỏi kẻ thù, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

+ Kinh THỜ LẠY
Lạy Chúa con, con là vật phàm hèn cùng là không trước mặt Chúa, con hết lòng thờ lạy, và nhận thật Chúa là đầu cội rễ mọi sự, là cùng sau hết mọi loài. Chúa đã dựng nên con cùng thât là Chúa con nữa, thì con xin dâng linh hồn và xác cùng mọi sự trong ngoài con ở trong tay Chúa. Amen.

+ Kinh ĐỘI ƠN
Lạy Chúa con, con đội ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho con xưa nay, nhất là đã dựng nên con, và cho Con Chúa chịu chết mà cứu chuộc con, lại chọn lấy con làm con Hội Thánh nữa. Amen.

+ Kinh TIN
Lạy Chúa con, con tin thât có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.

+ Kinh CẬY
Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở dời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy măt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ây chẳng có lẽ nào sai được. Amen.

+ Kinh KÍNH MẾN
Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng; lại vì Chúa thì con thương yêu ngươi ta như mình con vậy. Amen.

+ Kinh LẠY CHA
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

+ Kinh KÍNH MỪNG
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

+ Kinh SÁNG DANH
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.
Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

+ Kinh TIN KÍNH
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng con; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh; chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

+ Kinh XÉT MÌNH
Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho con được biết mọi tội con đã phạm trong ngày hôm nay, hoặc lo, hoăc nói, hoặc làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa. Con lại xin Chúa vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con dược ăn năn ghét tội cùng dốc lòng chừa thật. Amen.

+ Kinh CÁO MÌNH
Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiêu sót, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.
Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh, và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Amen.

+ Kinh ĂN NĂN TỘI
Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con; mà con đã cả lòng phản nghịch cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

Kinh PHÙ HỘ
Chúng con thờ lạy ngợi khen Chúa là Đấng có phép tắc vô cùng, đã thương để chúng con đến sớm mai nay, thì xin Chúa xuông ơn phù hộ cho chúng con trót ngày hôm nay khỏi sa phạm tội gì. Lạị xin Chúa sửa sự lo, lời nói, việc làm chúng con hằng nên trọn lành theo ý Chúa; vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu là Đấng hăng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

+ Kinh SÁNG SOI
Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ, cho mỗi kinh, mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.

+ Kinh LẠY NỮ VƯƠNG
Lạy Nữ vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con con cháu Evà ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bàu chúng con, xin ghé măt thương xem chúng con. Đên sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi! khoan thay! nhân thay! dịu thay! thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

+ Kinh HÃY NHỚ
Lạy thánh Nữ đồng trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ, xưa nay chưa từng nghe có người chạy đến cùng Đức Mẹ xin bàu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cây than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là Nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen.

+ Kinh CÁM ƠN
Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chăng để con không đời đời mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con; lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người chuộc tôi chịu chết trên cây thánh giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con trong ngày hôm nay được mọi sự lành; lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chăng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cảm ơn Đức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa con cùng cảm ơn như vậy. Amen.

+ Kinh TRÔNG CẬY
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiển vinh sáng láng.
Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

+ CÁC CÂU LẠY
Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu – thương xót chúng con.
Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria – cầu cho chúng con.
Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh – cầu cho chúng con.
Nữ vương nước Việt Nam – cầu cho chúng con.
Các thánh tử vì đạo nước Việt Nam – cầu cho chúng con.

* PHÉP LẦN HẠT MÂN CÔI

Để khởi đầu đọc kinh Mân Côi, chúng ta làm dấu thánh giá, đọc 1 kinh Lạy Cha, 3 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh..

1. Năm Sự Vui
Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhượng.
Thứ hai thì ngắm: Đúc Bà đi viếng bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
Thứ bốn thì ngắm Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm dược Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

2. Năm Sự Sáng
Thứ nhât thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Gio-đan – Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.
Thứ nhât hai ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Ca-na – Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
Thứ nhât ba ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối – Ta hãy xin cho được hoán cải và tin vào Tin Mừng.
Thứ nhât bốn ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi – Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể – Ta hãy xin cho được kết hiệp cùng Chúa Giê-su Thánh Thể.

3. Năm Sự Thương
Thứ nhât thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây thánh giá. Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt ta vào thánh giá Chúa.

4. Năm Sự Mừng
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đây dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chêt lành trong tay Đức Mẹ.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

Sau kinh Sáng Danh, có thể thêm:
Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót hơn.

+ Kinh CẦU CHỊU NẠN
Xin Chúa thương xót chúng con.
– Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
– Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
– Xin Chúa thương xót chúng con.
Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
– Thương xót chúng con.
(Câu nào cũng thưa như vậy)
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.
Chúa Giêsu thương hết người thế.
Chúa Giêsu xuống thế làm người.
Chúa Giêsu ba mươi năm ở cùng Đức Mẹ.
Chúa Giêsu ba năm dạy dỗ nước Giudêu.
Chúa Giêsu cứu kẻ liệt kẻ khốn.
Chúa Giêsu cho Lagiarô chết chôn bốn ngày sống lại.
Chúa Giêsu để thằng Giuda làm mồi cho quân dữ bắt.
Chúa Giêsu quân Giudêu ra rước mừng hát.
Chúa Giêsu thương thành Giêrusalem chảy nước mắt ra.
Chúa Giêsu rửa chân cho các đầy tớ.
Chúa Giêsu truyền phép Thánh Thể nuôi lấy linh hồn chúng con.
Chúa Giêsu vào vườn Giếtsimani mà nguyện cùng Đức Chúa Cha.
Chúa Giêsu lo buồn vì thương hết người thế.
Chúa Giêsu mồ hôi máu chảy ra nhỏ xuống đất.
Chúa Giêsu ra rước quân dữ phó mình cho nó.
Chúa Giêsu cho quân ấy buộc trói mình.
Chúa Giêsu các đầy tớ bỏ trốn ra hết.
Chúa Giêsu thánh Phêrô một đêm chối ba lần.
Chúa Giêsu soi lòng thánh Phêrô ăn năn khóc lóc.
Chúa Giêsu chịu vả trước mặt thiên hạ.
Chúa Giêsu chịu bỏ vạ cáo gian.
Chúa Giêsu thầy cả Giudêu mắng rằng đáng phải chết.
Chúa Giêsu thâu đêm chịu những khốn nạn.
Chúa Giêsu quân dữ nộp cho quan Philatô đối xét.
Chúa Giêsu Philatô nộp cho vua Êrođê.
Chúa Giêsu Êrođê chê rằng dại dột.
Chúa Giêsu quân Giudêu ghét hơn thằng dữ là Baraba.
Chúa Giêsu chịu đòn đánh nát cả và mình.
Chúa Giêsu chịu những gai nhọn thấu vào dầu.
Chúa Giêsu quân dữ quỳ nhạo cho xấu hổ.
Chúa Giêsu Philatô đem ra cho dân thấy mà thương.
Chúa Giêsu quân Giudêu kêu xin đóng đanh vào thánh giá.
Chúa Giêsu Philatô phó cho quân dữ đem đi giết.
Chúa Giêsu chịu vác thánh giá nặng lắm.
Chúa Giêsu chịu đóng đanh chân tay vào thánh giá.
Chúa Giêsu chịu nạn cùng hai kẻ gian dữ.
Chúa Giêsu xin Đức Chúa Cha tha tội cho kẻ làm khốn mình.
Chúa Giêsu chịu các quân lấy hết áo chia nhau.
Chúa Giêsu còn trên cây thánh giá chịu thiên hạ nhạo cười.
Chúa Giêsu tha tội cho một kẻ trộm phải đóng đinh cùng.
Chúa Giêsu trối Đức Mẹ cho ông thánh Gioan.
Chúa Giêsu phó ông thánh Gioan cho Đức Mẹ.
Chúa Giêsu nửa ngày cất sáng mặt trời tối hết thiên hạ.
Chúa Giêsu than thở cùng Đức Chúa Cha.
Chúa Giêsu phán rằng khát nước.
Chúa Giêsu phán rằng: đã đoạn, ấy là hết việc chuộc tội cho thiên hạ.
Chúa Giêsu rằng: Con phó linh hồn con ở tay Dức Chúa Cha.
Chúa Giêsu chảy hết máu mình ra.
Chúa Giêsu chịu chết vì tội thiên hạ.
Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông yên ủi các thánh.
Chúa Giêsu thiên sầu địa thảm.
Chúa Giêsu quan tướng quân xưng ra là Con Đức Chúa Trời.
Chúa Giêsu quân dữ đâm mình máu cùng nước chảy ra.
Chúa Giêsu đầy tớ táng trong hang đá.
Chúa Giêsu ngày thứ ba sống lại đem các thánh lên.
Chúa Giêsu cho thánh Tôma xem năm dấu mình.
Chúa Giêsu truyền cho thánh Phêrô cai Hội Thánh.
Chúa Giêsu phán các dầy tớ đi khắp thế giảng đạo.
Chúa Giêsu trước mặt thiên hạ lên trời.
Chúa Giêsu hết đời lại xuống phán xét.
Chúa Giêsu hằng có lòng lành.
– Tha tội chúng con.
Chúa Giêsu hằng có lòng lành.
– Chúa nghe cho chúng con.
Kẻo gặp sự tai sự dữ.
– Chúa chữa chúng con.
(Câu nào cũng thưa như vậy)
Kẻo bất nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu.
Kẻo phạm tội nghe ma quỷ cám dỗ.
Kẻo chối đạo Đức Chúa Giêsu.
Kẻo sa hỏa ngục chẳng được công Đức Chúa Giêsu chuộc cho.
Chúng con là kẻ có tội.
– Cầu Chúa Giêsu nghe chúng con.
(Câu nào cũng thưa như vậy)
Chúa Giêsu cho chúng con ăn năn tội chừa mọi sự dữ.
Chúa Giêsu cho chúng con kính mến trên hết mọi sự.
Chúa Giêsu cho chúng con cậy trông vì đã chuộc tội chúng con.
Chúa Giêsu mở lòng thiên hạ kính thờ cho nên.
Chúa Giêsu cho các nước tin đạo cho bền càng ngày càng thịnh.
Chúa Giêsu cho linh hồn chúng con khi mong lìa xác khỏi tay ma quỷ.
Chúa Giêsu cho chúng con phần phúc ở trên trời.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
– Tha tội chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
– Nghe cho chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
– Thương xót chúng con.

+ Kinh VẬT MỌN
Chúng con là vật mọn mà cả lòng lạy Đức Chúa Giêsu cực cao cực trọng, chúng con nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giêsu xưa chịu ba mươi ba năm vì chúng con, thì trong lòng thảm thiết đau đớn, nào có khi nào trả nghĩa Đức Chúa Giêsu cho nên. Thuở xưa khi Đức Chúa Giêsu chịu nạn thì trời đất động địa, núi non là đá vỡ ra tan tác như thương Chúa sinh nên muôn vật, phương chi chúng con mà chẳng thương Cha cả thì sao? Ấy máu thánh Cha cả đã chảy ra hết vì con dữ là chúng con, mà con thấy Cha thương dường ấy, chẳng có khi đừng nước mắt chảy ra ăn năn tội lỗi vì đã phạm cùng Đức Chúa Cha. Ấy thật bởi tội chúng con cho nên Đức Chúa Giêsu xuống thế liều mình chịu đóng đinh chịu chết làm vậy. Chúng con hằng kính mến Đức Chúa Giêsu mà tích năm dấu thánh ở trong lòng chúng con. Lạy dấu thánh chân tả, lạy dấu thánh chân hữu, lạy dấu thánh tay tả, lạy dấu thánh tay hữu, lạy dấu thánh cạnh nương long Đức Chúa Giêsu. Amen.

+ Kinh BỞI TRỜI
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu! Xưa bởi trời mà xuống thế gian ba mươi ba năm, chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rỗi, thì rày chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng tha phần phạt cho linh hồn *** đã xin cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện tội, thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra, mà đem lên chốn hưởng mọi sự vui thật là nước thiên đàng, vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen.

+ Kinh VỰC SÂU
Con lạy Chúa con, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con, xin Chúa con hãy thẩm nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, nếu Chúa con chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa con hăng có lòng lành, cùng vì lời Chúa con phán hứa, con đã trông cậy Chúa con, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa con. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa con, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa con, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên. Amen.
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu! Chúa con đã phán dạy rằng: Bay hãy xin thì bay sẽ được, vây con xin Chúa con lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn nơi luyện ngục, xin Chúa con nghe lời con cầu xin kêu van cho linh hồn ông bà cha mẹ, anh em, bạn hữu con; xin Chúa con mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào, xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. Amen.

+ Kinh CẦU ĐỨC BÀ
Xin Chúa thương xót chúng con.
– Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
– Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
– Xin Chúa thương xót chúng con.
Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
– Thương xót chúng con.
(Câu nào cũng thưa như vậy)
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.
Rất thánh Đức Bà Maria.
Cầu cho chúng con.
(Câu nào cũng thưa như vậy)
Rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời.
Rất thánh Nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh.
Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.
Đức Mẹ cực thanh cực tịnh.
Đức Mẹ cực tinh cực sạch.
Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.
Đức Mẹ chẳng đúng bợn nhơ.
Đức Mẹ rất đáng yêu mến.
Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm.
Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành.
Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa.
Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.
Đức Nữ cực khôn cực ngoan.
Đức Nữ rất đáng kính chuộng.
Đức Nữ rất đáng ngợi khen.
Đức Nữ có tài có phép.
Đức Nữ có lòng khoan nhân.
Đức Nữ trung tín thật thà.
Đức Bà là gương nhân đức.
Đức Bà là tòa Đấng khôn ngoan.
Đức Bà làm cho chúng con vui mừng.
Đức Bà là Đấng trọng thiên.
Đức Bà là Đấng đáng tôn trọng.
Đức Bà là Đấng sốt mến lạ lùng.
Đức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.
Đức Bà như lầu đài Đavít vậy.
Đức Bà như tháp ngà báu vậy.
Đức Bà như đền vàng vậy.
Đức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy.
Đức Bà như sao mai sáng vậy.
Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.
Đức Bà bàu chữa kẻ có tội.
Đức Bà yên ủi kẻ âu lo.
Đức Bà phù hộ các giáo hữu.
Nữ vương các thánh thiên thần.
Nữ vương các thánh tổ tông.
Nữ vương các thánh tiên tri.
Nữ vương các thánh tông đồ.
Nữ vương các thánh tử vì đạo.
Nữ vương các thánh hiển tu.
Nữ vương các thánh đồng trinh.
Nữ vương các thánh nam cùng các thánh nữ.
Nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông.
Nữ vương linh hồn và xác lên trời.
Nữ vương truyền phép rất thánh Mân Côi.
Nữ vương các gia đình.
Nữ vương ban sự bình an.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
– Tha tội chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
– Nghe cho chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
– Thương xót chúng con.
Lạy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.
– Đáng chịu lấy những ơn trọng Chúa Kitô đã hứa.

LỜI NGUYỆN
Chúng con lạy ơn rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời. Chúng con trông cậy Đức Bà là chúa bàu chúng con; xin cho chúng con biết lòng Đức Mẹ yêu dấu con mọn này còn ở dưới thế cách xa mặt Mẹ. Đức Chúa Giêsu xưa xuống thế gian chẳng bỏ loài kẻ có tôi, lại liều mình chịu nạn chịu chết vì hết cả và loài người ta. Đức Mẹ cũng một lòng thương con như vậy. Mẹ ôi! khoan thay! nhân thay! chớ trở mặt đi mà chẳng nhìn chúng con, xin Đức Mẹ thương xem dạy dỗ yên ủi chúng con, con cậy Mẹ có phép tắc nhiêu trên hết thiên thần cùng trên hết các thánh. Chúng con còn ở dưới thế này như kẻ đi biển cả vậy, Đức Mẹ là như ngôi sao chính ngự ở trời bên bắc vây; xin Đức Mẹ dẫn đàng cho chúng con được theo, kẻo phải xiêu chìm sa hỏa ngục vô cùng. Chúng con trông Đức Mẹ cho chúng con ngày sau được vào cửa thiên đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Giêsu cùng mặt Đức Mẹ, được chịu muôn muôn sự phúc gồm hết mọi sự tốt lành chẳng hay hết chăng hay cùng. Amen.

+ Kinh TÔN TRÁI TIM ĐỨC MẸ LÀM NỮ VƯƠNG GIA ĐÌNH
Lạy Trái Tim Đức Mẹ đồng trinh Maria là gương mâu các gia đình, chúng con hết dạ trung thành dâng cho Mẹ gia đình chúng con, mọi người, mọi của, mọi sự phiền sầu đau khổ, sự sông, sự chết, xin Mẹ làm Nữ vương chỉ huy căn nhà bé nhỏ này.
– Gia đình con cơ hàn tân khổ.
* Xin Mẹ thống trị gia đình con.
(Câu nào cũng thưa như vậy)
– Gia đình con muốn noi gương gia đình Nagiarét.
– Gia đình con xin cho danh Mẹ cả sáng.
– Gia đình con xin cho nước Mẹ trị đến.
– Gia đình con xin hoàn toàn vâng theo ý Mẹ.
– Gia đình con xin Mẹ ban hằng ngày dùng đủ.
– Gia đình con xin Mẹ ban cho trên thuận dưới hòa, con cái thảo hiếu, vợ chồng thương nhau.
– Gia đình con xin Mẹ chớ để một ai sa hỏa ngục.
– Gia đình con khi lầm than vất vả, xin Mẹ ban sức phấn đâu vui tươi.
– Gia đình con khi có ai qua đời bệnh hoạn, Mẹ ban ơn vui lòng chịu khó.
– Gia đình con khi có người khô khan mất nết, Mẹ ban ơn thay dạ đổi lòng.
– Gia đình con khi có con trẻ mới sinh, Mẹ nhận lấy giữ gìn coi sóc.
– Gia đình con khi thanh thiếu niên bước vào tuổi trưởng thành, Mẹ hướng dẫn qua những gian nguy.
– Gia đình con khi có kẻ đi kết hôn, Mẹ giữ gìn trong sạch.
– Gia đình con khi có người đi vắng, Mẹ duy trì tình thân ái.
– Gia đình con khi có ai được Chúa gọi đi tu, Mẹ giúp vâng ơn Chúa đến cùng.
– Gia đình con xin nguyền không dám trái phép công bằng.
* Cho con giữ trọn lời nguyền.
(Câu nào cũng thưa như vậy)
– Gia đình xin nguyền con không dám dâm ô.
– Gia đình con xin nguyền không dám hận thù ghen ghét.
– Gia đình con xin nguyền thi hành ba mệnh lệnh Fatima.
– Gia đình con xin nguyền không theo thuyết cộng sản vô thần.
– Gia đình con xin nguyền trung tín với lễ dâng gia đình này, khuya sớm quây quần dưới bóng Mẹ lành.

LỜI NGUYỆN
Lạy Nữ vương gia đình, Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sướng khổ, Mẹ con cùng nhau chia sẻ, xa Mẹ chúng con biết cậy trông ai? Đời chúng con gian nan khổ sở lắm, gia đình chúng con long đong tối ngày, nhưng có Mẹ ở bên chúng con, chúng con thảy quên hết ưu phiền, vui sống qua kiếp lưu đày, mong ngày sau sung sướng cùng Mẹ muôn đời trên thiên đàng. Amen.

+ Kinh DÂNG NƯỚC VIỆT NAM CHO ĐỨC BÀ MARIA
Lạy rất thánh Đức Bà, Mẹ Đức Chúa Trời và Mẹ chúng con, nay chúng con sấp mình xin dâng cho Mẹ rất nhân từ, trót mình chúng con là thân sức, sự sống, các việc làm, và mọi sự thuộc về chúng con, Lại chúng con cũng lấy lòng con cái mà dâng cho Đức Mẹ mọi miền trong nước Việt Nam này.
Trước là xin Đức Bà làm mẹ các thầy cả, cùng các kẻ giúp việc giảng đạo thánh, để mọi đấng bậc được lòng sốt sắng làm gương sáng, và chịu khó lập công cho bền lòng. Lại xin làm mẹ các bôn đạo, và phù hộ cho các con cái hăng được thêm nhiều, và tấn tới đi đàng nhân đức một ngày một hơn. Sau hết xin làm mẹ các kẻ còn đi đàng lạc, mà đưa về đạo thánh Đức Chúa Trời. Chớ gì hêt mọi người trong nước Việt Nam này, nhờ máu châu báu con Đức Mẹ đã đổ ra mà cứu chuộc, và nhờ công nghiệp Đức Mẹ cầu bàu, mà dược tìm đến cùng Trái Tim cực trọng Đấng Cứu Thế, là cội rễ sự nên lành nên thánh, để sau nên một đoàn chiên theo một Chúa chiên.
Đức Bà phù hộ kẻ có đạo – cầu cho chúng con.
Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa – cầu cho chúng con.
Nữ vương nước Việt Nam ngự trên trời – cầu cho chúng con.

+ Kinh ĐỀN TẠ TRÁI TIM CHÚA GIÊSU
Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành, Chúa đã yêu dấu loài người quá bội, mà loài người vô tình tệ bạc, lại còn khinh mạng dể duôi, nay chúng con sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa, hết lòng thờ phượng cung kính, cho được đền vì những sự vô nhân bất nghĩa khắp thiên hạ hằng làm sỉ nhục Trái Tim Chúa hay thương dường ây.
Song le chúng con nhớ lại xưa nay chúng con cũng đã lỗi nghĩa cùng Chúa như vây, thì chúng con hết lòng ăn năn đau đớn, xin Chúa thương xót thứ tha; chúng con sẵn lòng đền tội chúng con, cùng xin đền tội những kẻ lạc xa đàng rỗi, hoặc bởi cố tình chẳng tin phục nhận biết Chúa là Đấng chăn chiên dẫn đàng chính thật, hoặc khinh dể những điều đã khấn nguyền khi chịu phép Rửa tội mà rảy bỏ giới răn Chúa là ách êm ái dịu dàng.
Bấy nhiêu tội đáng khóc lóc dường ấy thì chúng con quyết chí đền hết thảy thảy, lại dốc lòng đền riêng những tội này, như cách ăn ở buông tuồng mất nết, những thói tục xấu xa làm dịp cho kẻ hãy còn thanh sạch mất lòng khiết tịnh, tội bỏ chẳng giữ các ngày lễ, sự nói lộng ngôn phạm đến Chúa cùng các thánh, những lời sỉ nhục bỉ báng đấng thay mặt Chúa cùng các dấng làm thầy, những điêu ơ hờ khinh dể cùng những tội gớm ghê phạm đên chính phép Bí tích mến yêu; sau hêt chúng con xin đền tội chung các nước thiên hạ hằng chống cưỡng chẳng nhận quyền cùng chăng vâng phục lời Hội Thánh Chúa truyền dạy. Chớ gì chúng con được đổ máu ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ây; ít là chúng con xin dâng công đền tôi xưa Chúa đã dâng trên thánh giá mà rày còn dâng trên bàn thờ mọi ngày, lại xin dâng công nghiệp Đức Mẹ đồng trinh và các thánh cùng các kẻ lành, cho được đền vì những sự vô phép mất lòng Chúa.
Chúng con thật lòng hứa cùng Chúa từ này về sau nhờ ơn Chúa giúp, thì chúng con sẽ giữ đức tin vững vàng, ăn ở thanh sạch, giữ luật E-van cho trọn nhất là luât yêu người, cho được bù lại những tội chúng con, cùng tội thiên hạ đã phụ ân bội nghĩa cùng Chúa hay thương dường ấy, lại hêt sức ngăn ngừa kẻo người ta còn phạm đến Chúa, cùng khuyên dụ cho nhiêu người trở lại theo chân Chúa.
Lạy Đức Chúa Giêsu cực khoan cực nhân, chúng con cậy vì lời Đức Nữ đồng trinh Maria đã đồng công chuộc tội cầu bàu, xin Chúa nhận lễ đền tội chúng con thật lòng kính dâng mà tạ Chúa, cùng xin ban ơn cho chúng con được ơn bền đỗ giữ lòng trung tín lo việc bổn phận làm tôi Chúa cho đến trọn đời, cho ngày sau chúng con hết thảy được về quê thât là nơi Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thân đời đời chăng cùng. Amen.

+ Kinh CÁC THÁNH TỬ VÌ ĐẠO VIỆT NAM
Lạy các thánh tử vì đạo nước Việt Nam, ơn Chúa đã được sức mạnh đổ máu mình ra vì lòng kính mến Đức Chúa Giêsu, xin nhớ đến chúng con đang phải chiến trận ở chốn khách đày này, chúng con hết lòng tạ ơn Chúa nhân lành vô cùng ban cho các thánh thắng trận sáng láng dường ấy. Nay chúng con mừng các thánh đã được chầu chực Đức Chúa Trơi trên các tầng trời, xin các thánh hợp một lòng cùng rất thánh đồng trinh Maria là Nữ vương các thánh tử vì đạo mà cầu bàu trước mặt Đức Chúa Trời, xin Người đoái thương Hội Thánh còn đang phải kẻ thù ghét cấm cách nhiều nơi, xin bênh vực ban ơn cho đạo thánh Đức Chúa Trời một ngày một sáng ra trong các nước chưa có đạo, cho kẻ còn ngồi nơi tối tăm và kẻ chết phần linh hồn được biết Chúa thật. Chúng con ngợi khen các thánh tử vì đạo, cùng xin cầu bàu cho chúng con và anh em họ hàng được mọi sự chúng con thiếu thốn phần hồn phân xác, cho chúng con được vững lòng giữ đạo thánh Đức Chúa Giêsu cho dến chết, mà nếu chúng con chẳng được phúc tử vì đạo, thì xin cho chúng con được giữ nghĩa cùng Đức Chúa Trời, và kính mến Người cho đến trọn đời. Amen.

* NGẮM ĐÀNG THÁNH GIÁ
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu! Chúng con ước ao ngắm mười bốn nơi thương khó Đức Chúa Giêsu trong đàng thánh giá này, cho được kính mến trả nghĩa Đức Chúa Giêsu. Chớ gì chúng con được đến viêng những nơi thương khó ấy, như bổn đạo thành Giêrusalem, cho được ăn mày các ơn bởi đàng thánh giá mà ra, song le chúng con là con chiên lạc xa đàng, thì xin dâng lòng chúng con làm đàng thánh giá mà ngắm, cùng in vào lòng những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu, để mà yên ủi chúng con ở chốn khách đày này, cho ngày sau dược trông cậy mười bốn nơi thương khó ấy, như bậc thang đem chúng con về thiên đàng, mà hát mừng tạ ơn Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen.

Khi đến mỗi nơi thì đọc:
– Chúng con thờ lạy và ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô,
– Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

+ NƠI THỨ NHẤT: Quan Philatô luận giết Đức Chúa Giêsu.
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu là Vua cả trên trời dưới đất, là Đấng thiên hạ ước ao lâu đời, mà Philatô luận giết Chúa con cách xấu hổ nhuốc nha dường ấy; xin ban ơn cho con ăn năn đền tôi, cho đáng Chúa con cứu lấy con nơi tòa phán xét sau này.

Sau mỗi nơi thì đọc:
– Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
– Xin Chúa thương xót chúng con.

+ NƠI THỨ HAI: Đức Chúa Giêsu vác thánh giá.
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đánh nát cả và mình ra, cùng vác thánh giá nặng lắm vì tội chúng con; xin ban ơn cho con chịu các sự khốn khó trong bậc con, như thánh giá Đức Chúa Trời đã định cho con phải chịu, mà theo chân Đức Chúa Giêsu cho trọn.

+ NƠI THỨ BA: Đúc Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất.
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu nhiều sự khôn khó cùng nhịn đói, vác thánh giá nặng yếu nhọc hết sức thì ngã xuống dất. Xin ban ơn cho con giữ mình cho đến chết, chớ để con phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa con.

+ NƠI THỨ BỐN: Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác thánh giá.
Lạy ơn Đức Mẹ, khi trước thấy con ra đời thì thiên thần hát mừng, mà rày thấy đem đi giết, thì lòng Đức Mẹ đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy; xin Đức Mẹ cầu bàu cho chúng con được lòng ăn năn đau đớn, và cầu cho kẻ có tội được trở lại cùng Đức Chúa Trời.

+ NƠI THỨ NĂM: Ông Ximong vác thánh giá đỡ Đức Chúa Giêsu.
Khi quân dữ thấy Đức Chúa Giêsu yếu nhọc hầu chết, thì nó bắt ông Ximong vác thánh giá đỡ Đức Chúa Giêsu. Thương ôi! nào con chiên Chúa con đâu hết mà để thánh giá nặng cho kẻ ngoại vác làm vậy? Xin ban ơn giúp sức cho con cùng kẻ thuộc về con được chịu mọi sự khó bằng lòng, như vác dỡ thánh giá Đức Chúa Giêsu vậy.

+ NƠI THỨ SÁU: Bà Vêronica trao khăn cho Đức Chúa Giêsu lọt mặt.
Con khen lòng mạnh bạo bà Vêronica chẳng sợ quân dữ, một mến Đức Chúa Giêsu, mà thấy cả và mình máu chảy ra, thì trao khăn cho Người lọt mặt đi; xin in hình tượng Đức Chúa Giêsu vào lòng con, như in vào khăn bà Vêronica, cho con được lòng mến Đức Chúa Giêsu cho trọn.

+ NƠI THỨ BẢY: Đức Chúa Giêsu ngã xuống dất lần thứ hai.
Các sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu một ngày một hơn gượng đi chẳng được, thì ngã xuống đất lần nữa, quân dữ đạp dậy giục đi cho chóng; xin Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được giữ lòng vững vàng đi đàng nhân đức một ngày một hơn.

+ NƠI THỨ TÁM: Đức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem.
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chẳng nề chịu trăm nghìn sự thương khó cho được dứng lại yên ủi con thành Giêrusalem, như cha yên ủi con trong cơn khóc lóc; xin Đức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con, cùng các con chiên nước này, như yên ủi con thành Giêrusalem vậy, chớ bỏ chúng con mồ côi làm chi.

+ NƠI THỨ CHÍN: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba.
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu đã gần đên núi Calvariô, chẳng còn ai nhìn, máu đã chảy ra hết, thì ngã xuống dất một lần nữa. Ớ con cháu Adong! Hãy nhìn xem Chúa mình ngã xuống dất nhiều
lần làm vậy vì ai? Xin Đức Chúa Giêsu thương chúng con cho đến sau hết, chớ bỏ con mọn yếu đuối dại dột làm chi.

+ NƠI THỨ MƯỜI: Quân dữ lột áo Đức Chúa Giêsu.
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, khi quân dữ toan đóng đanh Đức Chúa Giêsu thì nó lột áo ra hết để cho xấu hổ cùng đau đớn; xin ban ơn cho con giữ mình cho khỏi chước ma quỷ cám dỗ.

+ NƠI THỨ MƯỜI MỘT: Quân dữ đóng đanh Đức Chúa Giêsu.
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đóng đanh vào thánh giá vì tội con; xin ban ơn cho con đóng đanh xác thịt con vào thánh giá Chúa con, kẻo còn phạm tội lỗi nữa.

+ NƠI THỨ MƯỜI HAI: Đức Chúa Giêsu sinh thì trên thánh giá.
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu mọi sự khốn khó cho đến gần hết hơi, thì gục đầu xuống giã Đức Mẹ mà sinh thì; xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết, được phó linh hồn trong tay Chúa con.

+ NƠI THỨ MƯỜI BA: Tháo đanh Đức Chúa Giêsu xuống mà phó cho Đức Mẹ.
Ai thấy hai ông thánh tháo đanh Đức Chúa Giêsu mà đem xác xuống cách thảm thiết làm vậy, mà cầm nước mắt được ru? Xin ban ơn cho con gỡ mình cho khỏi các tội, như tháo đanh Đức Chúa Giêsu vậy.

+ NƠI THỨ MƯỜI BỐN: Táng xác Đức Chúa Giêsu trong hang đá.
Ông thánh Giuse, ông thánh Nicôđêmô, ông thánh Gioan tắm xác Đúc Chúa Giêsu cho sạch các dấu, lấy thuốc thơm mà xức, lấy khăn sạch mà bọc cùng táng trong hang đá. Mọi sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu, nào có khi nào khó khăn thiếu thốn cho bằng khi táng xác ru? Xin ban lòng mến cho con như thuốc thơm, và lòng sạch sẽ như khăn sạch, cùng lòng vững vàng như hang đá, và các ơn bởi sự thương khó Đức Chúa Giêsu, cho con dọn mình chịu Mình Thánh Máu Thánh Đức Chúa Giêsu vào lòng như táng nhiệm ở đời này, cho ngày sau được xem thấy tỏ tường Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

Đọc các kinh sau đây để cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng:
Lạy Cha – Kính Mừng – Sáng Danh.

* NGẮM DẤU ĐANH

+ THỨ NHẤT THÌ NGẮM: Khi quân dữ bắt chân tả Đức Chúa Giêsu vào thánh giá mà đóng đanh sắt nên đau lắm, máu chảy xuống ròng ròng.
Khi ngắm sự ấy thì nguyện năm kinh Lạy Cha, lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đóng đanh chân tả vì chúng con đi đàng trái, cùng nguyên một kinh Kính Mừng, thương Đức Mẹ đau đớn trong lòng như phải đóng đanh vậy; lại xin cho chúng con chừa đi đàng trái, là chớ làm sự tội lỗi. Amen.

Đọc 5 kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng sau mỗi đoạn ngắm.

+ THỨ HAI THÌ NGẮM: Khi quân dữ bắt chân hữu Đức Chúa Giêsu vào thánh giá, mà đóng đanh nơi có gân cùng mạch máu nhiều, cho nên cả và mình Đức Chúa Giêsu phải khốn.
Khi ngắm sự ấy thì nguyện năm kinh Lạy Cha, lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa ở thế gian ba mươi ba năm mỏi chân những đi dạy dỗ chúng con, mà chúng con lấy đanh sắt đóng chân cho làm vậy, cùng nguyện một kinh Kính Mừng, thương Đức Mẹ phải khốn cùng con; xin cho chúng con hằng đi đàng ngay thật là đẹp lòng Đức Chúa Trời luôn. Amen.

+ THỨ BA THÌ NGẮM: Khi quân dữ bắt tay tả Đức Chúa Giêsu vào thanh giá mà lấy búa sắt đóng đanh nên đau lắm, bởi cả và mình Đức Chúa Giêsu năng, thì lỗ tay xé ra càng đau hơn nữa.

Khi ngắm sự ấy thì nguyện năm kinh Lạy Cha, lạy ơn Cha cả chẳng tiếc mình vì con dữ là chúng con; cùng nguyện một kinh Kính Mừng, thương Đức Mẹ phải đau đớn cùng con; xin cho chúng con chừa sự chẳng nên, cho ngày sau khỏi bên tay tả Đức Chúa Giêsu là bên kẻ dữ phải sa hỏa ngục. Amen.

+ THỨ BỐN THÌ NGẮM: Khi quân dữ bắt tay hữu Đức Chúa Giêsu vào thánh giá, mà bởi chẳng đến lỗ sẵn thì nó buộc cánh tay Đức Chúa Giêsu mà kéo ra cho vừa lỗ, thì giãn những xương ngực Đức Chúa Giêsu ra cho nên đau lắm thì mới đóng đanh được.
Khi ngắm sự ấy thì nguyện năm kinh Lạy Cha, thương Đức Chúa Giêsu lấy tay làm những sự lành cho thiên hạ mà người ta trả công cho làm vậy; cùng nguyện một kinh Kính Mừng, thương Đức Mẹ bởi yêu con hơn mình thì thương xót con lăm; xin cho chúng con làm việc phúc đức cho ngày sau được ở bên tay hữu Đúc Chúa Giêsu là bên kẻ lành đáng lên thiên đàng. Amen.

+ THỨ NĂM THÌ NGẮM: Khi Đức Chúa Giêsu đã sinh thì, có một người quân lính lấy đòng mà đâm cạnh nương long Đức Chúa Giêsu phải trái tim máu cùng nước chảy xuống, song le Đức Chúa Giêsu chẳng đã gì vì đã sinh thì, mà Đức Mẹ đau đớn như phải dấu ấy thâu qua trái tim mình vây.
Khi ngắm sự ấy thì nguyện năm kinh Lạy Cha, đôi ơn Đức Chúa Giêsu lấy hết máu trong mạch đổ ra cho chúng con; cùng nguyện một kinh Kính Mừng, thương Đức Mẹ phải đau đớn như dao săc thâu qua lòng vậy; xin cho chúng con chớ có lòng yêu sự thế gian mà bỏ nghĩa Đức Chúa Giêsu yêu dấu chúng con cho nên chịu chết vì chúng con. Amen.

+ THỨ SÁU: thì nguyện ba kinh Lạy Cha, kính lạy những cái đanh thâu qua chân tay Đức Chúa Giêsu, cùng nguyện một kinh Lạy Cha, kính lạy lưỡi đòng thâu qua cạnh nương long Đức Chúa Giêsu, cùng nguyện một kinh Lạy Cha, kính lạy thanh giá là giường Cha cả trên hết mọi sự nằm khi sinh thì. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu, xin Chúa lấy thánh giá, đanh sắt, lưỡi đòng như chìa khóa mở cửa thiên đàng cho chúng con được vào. Amen.

Đọc 5 kinh Lạy Cha.

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu cùng rất thánh Đức Bà, chúng con dâng bấy nhiêu kinh nguyện này, nhớ đến những sự
thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu vì chúng con; chớ gì chúng con có ngày nào được chịu sự gì khó vì Đức Chúa Giêsu, làm chứng có lòng kính mến Cha cả trên hết mọi sự! Song le chúng con là kẻ yếu sức cậy nhờ rất thánh Đức Bà cầu thêm sức cả cho chúng con được bền lòng giữ đạo cho trọn, cùng xưng tên Đức Chúa Giêsu ra trước mặt thiên hạ. Amen.

* PHẦN II
KINH ĐỌC NGÀY CHÚA NHẬT

+ Kinh NGHĨA ĐỨC TIN
Ngày Chúa nhật hôm nay, chúng con hợp nhau kính lạy thờ phụng Chúa, khong khen cảm tạ ơn Chúa vì mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con, và phạt tạ Chúa vì những tội lỗi chúng con đã phạm mất lòng Chúa; thì chúng con dám xin Chúa hãy khứng ban cho chúng con những ơn cần kíp cho chúng con được rỗi linh hồn. Nên chúng con cả lòng tin vững vàng mọi điều đạo thánh Chúa dạy, nhất là những điều cần kíp này: là có một Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng dựng nên trời đất, mà Người có Ba Ngôi: Ngôi thứ Nhất là Cha, Ngôi thứ Hai là Con, Ngôi thứ Ba là Thánh Thần, Ba Ngôi cũng môt tính một phép cho nên Ba Ngôi cũng một Chúa mà thôi. Chúng con tin Ngôi thứ Hai ra đời làm người sinh bởi bà Maria đồng trinh, đăt tên là Giêsu, ở thế gian ba mươi ba năm, đoạn chịu chết trên cây thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ, đến ngày thứ ba Người sống lại, khỏi bốn mươi ngày lên trời, đủ mười ngày lại cho Đức Chúa Thánh Thần xuống trên các thánh Tông đồ và Hội Thánh mới lập. Ai chẳng thông công cùng Hội Thánh ấy thì chẳng được rỗi linh hồn; mà linh hồn là giống thiêng liêng chẳng hề chết được, và đến ngày tận thế xác loài người ta sẽ sống lại mà chịu phán xét, kẻ lành lên thiên đàng hưởng phúc đời đời, kẻ dữ sa hỏa ngục chịu phạt vô cùng. Mà chúng con tin các sự ấy mà thôi thì chưa đủ cho được lên thiên đàng, song phải giữ mười điều răn Đức Chúa Trời cùng sáu luật điều Hội Thánh và làm những việc lành phúc đức. Nhân vì sự ấy chúng con hằng phải sợ hãi và trốn lánh các tội lỗi, nhất là bảy mối tội đầu, là căn nguyên mọi tội lỗi khác. Vậy chúng con phải ân cần lo lắng mà năng chịu các phép Bí tích Đức Chúa Giêsu đã truyền, là những phương linh nghiệm cho chúng tôi được nên thánh. Có bảy phép Bí tích mà thôi, song phép Rửa tội, phép Mình Thánh Chúa, cùng phép Giải tội là ba phép cần kíp hơn cho chúng con được rỗi. Ấy vậy chúng con hằng phải ra sức lo lắng thể nào mà chịu các phép trọng ấy cho nên, cùng tin thật vững vàng mà giữ cẩn thận các điều trước này thì mới được hưởng phúc thanh nhàn đời đời kiếp kiếp. Amen.

+ Kinh MƯỜI ĐIỀU RĂN
Đạo Đức Chúa Trời có mười điều răn:
Thứ nhất: Thờ phụng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.
Thứ hai: Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ.
Thứ ba: Giữ ngày Chúa nhật.
Thứ bốn: Thảo kính cha mẹ.
Thứ năm: Chớ giết người.
Thứ sáu: Chớ làm sự dâm dục.
Thứ bảy: Chớ lấy của người.
Thứ tám: Chớ làm chứng dối.
Thứ chín: Chớ muốn vợ chồng người.
Thứ mười:Chớ tham của người.
Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen.

+ Kinh ĐIỀU RĂN HỘI THÁNH
Hội Thánh có bảy điều răn:
Thứ nhất: Xem lễ và kiêng việc xác ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc.
Thứ hai: Xưng tội trong một năm ít là một lần, và chịu Mình Thánh Chúa trong mùa Phục sinh.
Thứ ba: Giữ chay và kiêng thịt những ngày Giáo Hội buộc.
Thứ bốn: Học giáo lý để chịu phép Thêm sức và tiếp tục học giáo lý.
Thứ năm: Giữ luật hôn nhân của Giáo Hội.
Thứ sáu: Nâng đỡ và hỗ trợ Giáo Hội.
Thứ bảy: Hưởng ứng tinh thần truyền giáo và tông đồ của Giáo Hội.

+ Kinh BẢY PHÉP BÍ TÍCH
Đạo Đức Chúa Trời có bảy phép Bí tích:
Thứ nhất:là phép Rửa tội.
Thứ hai: là phép Thêm sức.
Thứ ba: là phép Mình Thánh Chúa.
Thứ bốn: là phép Giải tội.
Thứ năm: là phép Xức dầu thánh.
Thứ sáu: là phép Truyền chức thánh.
Thứ bảy: là phép Hôn phối.

+ Kinh MƯỜI BỐN MỐI
Thương người có mười bốn mối:
Thương xác bảy mối:
Thứ nhất:Cho kẻ đói ăn.
Thứ hai: Cho kẻ khát uống.
Thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc.
Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc.
Thứ năm: Cho khách đỗ nhà.
Thứ sáu: Chuộc kẻ làm tôi.
Thứ bảy: Chôn xác kẻ chết.
Thương linh hồn bảy mối:
Thứ nhất:Lấy lời lành mà khuyên người.
Thứ hai: Mở dạy kẻ mê muội.
Thứ ba: Yên ủi kẻ âu lo.
Thứ bốn: Răn bảo kẻ có tội.
Thứ năm: Tha kẻ dể ta.
Thứ sáu: Nhịn kẻ mât lòng ta.
Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống và kẻ chết.

+ Kinh CẢI TỘI BẢY MỐI
Cải tôi bảy mối có bảy đức:
Thứ nhất: Khiêm nhượng chớ kiêu ngạo.
Thứ hai: Rộng rãi chớ hà tiện.
Thứ ba: Giữ mình sạch sẽ chớ mê dâm dục.
Thứ bốn: Hay nhịn chớ hờn giận.
Thứ năm: Kiêng bớt chớ mê ăn uống.
Thứ sáu: Yêu người chớ ghen ghét.
Thứ bảy: Siêng năng việc Đức Chúa Trời chớ làm biếng.

+ Kinh TÁM MỐI PHÚC THÂT
Thứ nhất: Ai có lòng khó khăn ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.
Thứ hai: Ai hiền lành ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được đất Đức Chúa Trời làm của mình vậy.
Thứ ba: Ai khóc lóc ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được yên ủi vây.
Thứ bốn: Ai khao khát nhân đức trọn lành ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được no đủ vậy.
Thứ năm: Ai thương xót người ấy là phúc thật, vì chưng mình sẽ được thương xót vậy.
Thứ sáu: Ai giữ lòng sạch sẽ ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thấy măt Đức Chúa Trời vậy.
Thứ bảy: Ai làm cho người hòa thuận ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời vậy.
Thứ tám: Ai chịu khốn nạn vì đạo ngay ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.

+ BẢY ƠN ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN
Thứ nhất: là ơn khôn ngoan.
Thứ hai: là ơn hiểu biết.
Thứ ba: là ơn lo liệu.
Thứ bốn: là ơn sức manh.
Thứ năm: là ơn thông minh.
Thứ sáu: là ơn đạo đức.
Thứ bảy: là ơn kính sợ Đức Chúa Trời.

* HOA QUẢ CỦA CHÚA THÁNH THẦN
Bác ái – Vui vẻ – Bình an – Kiên nhẫn – Nhân từ – Đại lượng – Nhẫn nại – Khiêm nhường – Trung tín – Nhã nhặn – Tiết độ – Trong sạch.

+ KINH CHÚA THÁNH THẦN
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần,/ xin xuống sáng thật cho chúng con. / Đức Chúa Thánh Thần là Cha thật chúng con/ hay nuôi những kẻ khó khăn, / là Chúa rộng rãi,/ là ngàn mọi phúc đức,/ là sáng láng hay soi hết lòng người ta, / xin xuống cho chúng con./ Cha rất nhân,/ hay yên ủi kẻ âu lo,/ vào trong linh hồn chúng con cho được vui mừng,/ khỏi khó nhọc mà được nghỉ,/ khỏi sốt mà được mát,/ khỏi khóc lóc mà được vui thật;/ lại xin sáng cực trọng vào trong linh hồn kẻo còn tối./ Đức Chúa Thánh Thần chẳng có phù hộ thì chẳng được phúc gì,/ cùng chẳng được khỏi tội lỗi./ Chớ gì Cha rất khoan / rửa linh hồn chúng con kẻo còn dơ,/ tưới nước cực thánh kẻo còn khô,/ lấy thuốc thánh sủng chữa dấu tích trong linh hồn chúng con cho đã!/ Chớ gì uốn sự cứng trong linh hồn chúng con cho dịu,/ che lòng lạnh cho ấm,/ bảo đàng thật kẻo lạc mà sa hỏa ngục vô cùng!/ Cha rất khoan!/ Chớ gì xuống cho chúng con bảy ơn cả rầy cho công thật mà ngày sau được rỗi linh hồn và vui vẻ vô cùng ở trên trời. / Amen.

KINH THÁNH

CỰU ƯỚC
Sách Lịch sử Sách Giáo huấn
1. Sáng Thế 22. Gióp
2. Xuất Hành 23. Thánh Vịnh
3. Lê-vi Ngũ Kinh 24. Châm Ngôn
4. Dân Số 25. Giảng Viên
5. Đệ Nhị Luật 26. Diễm Ca
6. Gio-suê 27. Khôn ngoan
7. Thủ Lãnh 28. Huấn ca
8. Rút
9. 1 Sa-mu-en Sách Tiên tri
10. 2 Sa-mu-en 29. I-sai-a
11. 1 Các Vua 30. Giê-rê-mi-a
12. 2 Các Vua 31. Ai ca
13. 1 Sử biên 32. Ba-rúc
14. 2 Sử biên 33. Ê-dê-ki-en
15. Ét-ra 34. Đa-ni-en
16. Nơ-khê-mi-a 35. Ho-sê
17. To-bi-a 36. Gio-en
18. Giu-đi-tha 37. A-mót
19. Êt-tê 38. Ô-va-đi-a
20. 1 Ma-ca-bê-ô 39. Giô-na
21. 2 Ma-ca-bê-ô 40. Mi-kha
41. Na-khum
42. Kha-ba-cúc
43. Sô-phô-ni-a
44. Khác-gai
45. Da-ca-ri-a
46. Ma-la-khi

TÂN ƯỚC

1. Tin Mừng Mát-thêu
2. Tin Mừng thánh Mác-cô
3. Tin Mừng thánh Lu-ca
4. Tin Mừng thánh Gio-an
5. Công vụ Tông đồ

Thư thánh Phao-lô
6. Rô-ma
7. 1 Cô-rin-tô
8. 2 Cô-rin-tô
9. Ga-lát
10. Ê-phê-sô
11. Phi-líp-phê
12. Cô-lô-sê
13. 1 Thê-xa-lô-ni-ca
14. 2 Thê-xa-lô-ni-ca
15. 1 Ti-mô-thê
16. 2 Ti-mô-thê
17. Ti-tô
18. Phi-lê-môn
19. Do Thái
Thư Công giáo
20. Gia-cô-bê
21. 1 Phê-rô
22. 2 Phê-rô
23. 1 Gio-an
24. 2 Gio-an
25. 3 Gio-an
26. Giu-đa
27. Khải Huyền

* CÁC TÔNG ĐỒ CHÚA GIÊSU
1. Phê-rô
2. Anrê (em Phêrô)
3. Giacôbê Trưởng
4. Gioan (em Gia-cô-bê)
5. Phi-líp-phê
6. Ba-tô-lô-mê-ô
7. Tô-ma
8. Mát-thê (Lê-vi)
9. Gia-cô-bê Thứ
10. Ta-đê-ô (Giuđa)
11. Si-môn
12. Giu-đa Ít-cari-ót (bán Chúa)
– Thánh Mát-thia được các Tông đồ chọn thay cho Giu-đa Ít-ca-ri-ót bán Chúa (Công vụ 1:15-26).
– Thánh Phao-lô được gọi là Tông đồ vì Chúa chọn cách riêng (Công vụ 9:1-19).

* BỐN THÁNH SỬ

1. Mát-thêu Tông đồ (biểu hiệu: hình người, vì đầu sách nói về gia phả Chúa Giê-su).
2. Mác-cô: đồ đệ thánh Phêrô (biểu hiệu: sư tử, vì dầu sách nói thành Gio-an Tẩy Giả như tiếng kêu trên rừng ).
3. Lu-ca: đồ dệ thánh Phaolô (biểu hiệu: con bò, vì đầu sách nói việc dâng tễ tế cho Thiên Chúa).
4. Gio-an Tông đồ (biểu hiệu: chim phụng hoàng, vì đầu sách nói Chúa Giê-su là Thiên Chúa).