Tự Học Chép Nhạc trên Encore

TỰ HỌC CHÉP NHẠC TRÊN ENCORE

+ Tác giả: Phaolô Nguyễn Văn Định
* Ghi chú: Đây là phần đã được soạn thảo từ năm 1995 và có chỉnh lý bổ xung vào những năm tiếp theo cho phù hợp. Vì thế phần mềm Encore trên những bài này là 4.5, dù thế những bài này vẫn có thể là những phần căn bản nhất để có thể hoàn thiện được một bản nhạc mà bạn muốn chép.

  1. Bài 1 (Xem và tải bản PDF tại đây)
  2. Bài 2 (Xem và tải bản PDF tại đây)
  3. Bài 3 (Xem và tải bản PDF tại đây)
  4. Bài 4 (Xem và tải bản PDF tại đây)
  5. Bài 5 (Xem và tải bản PDF tại đây)
  6. Bài 6 (Xem và tải bản PDF tại đây)
  7. Bài 7 (Xem và tải bản PDF tại đây)
  8. Bài 8 (Xem và tải bản PDF tại đây)
  9. Bài 9 (Xem và tải bản PDF tại đây)