Trời Cao

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2017 tại Giáo xứ Cồn Thoi

+ Trời Cao

-Tác giả: Duy Tân

-Thể hiện: Giới trẻ Giáo xứ Cồn Thoi.