Thiên Tình Sử-karaoke2

Chủ đề: Giới trẻ

+ Thiên Tình Sử-Karaoke2

-Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định
-Ca sỹ: Kim Anh