Thiên Tình Sử-Karaoke

Chủ đề: Giới trẻ

+ Thiên Tình Sử-Karaoke

-Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định
-Ca sỹ: Kim Anh