Nghi Thức Làm Phép Xe

Chủ sự:

X. Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.
Đ. Amen.

+ Chủ sự: Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống ở cùng tất cả anh chị em.
– Đáp: Và ở cùng cha.

+ Chủ sự: Anh chị em thân mến,
Đức Kitô, Con Thiên Chúa, đã đến trần gian để tập họp mọi người tản mác ở mọi nơi lại. Do đó tất cả những gì dẫn người ta hợp nhất lại với nhau đều đáp lại ý Chúa.
Thế mà những người ở cách nhau vì đồi núi, sông ngòi và đường xa cách trở nay lại được các hệ thống đường sá và xe cộ chế tạo tân kỳ, làm cho xích lại gần nhau.
Vì vậy, chúng ta hãy nài xin Chúa chúc phúc cho những ai đã làm ra phương tiện này, và xin Người nhân từ trợ giúp mọi người khi sử dụng nó.

Yên lặng một lát.

+ Chủ sự: Anh chị em hãy nghe Tin Mừng theo thánh Gioan (Ga 14,6-7):

“Bấy giờ Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng : Ta là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống. Không ai đến được với Cha mà không đi qua Ta. Và nay thì các ngươi đã biết Người và đã thấy Người rồi”.

* LỜI CẦU CHUNG

+ Chủ sự: Chúng ta hãy chung lời khiêm tốn cầu xin Chúa Giêsu là Đường dẫn chúng ta về Quê Trời.
– Đ. Lạy Chúa xin hướng dẫn chúng con trong đường lối của Chúa.

+ Chủ sự: Lạy Chúa Giêsu, khi làm người, Chúa đã đoái thương đi lại với mọi người, xin Chúa làm cho chúng con luôn được sự hiện diện của Chúa nâng đỡ mà bước đi may mắn trong đường lối yêu thương của Chúa.
– Đ. Lạy Chúa xin hướng dẫn chúng con trong đường lối của Chúa.

+ Chủ sự: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã từng đi trên các nẻo đường để rao giảng Tin Mừng và chữa lành bệnh nhân ; xin Chúa cũng qua lại các phố phường của chúng con và lấy lòng lân tuất của Chúa mà củng cố chúng con.
– Đ. Lạy Chúa xin hướng dẫn chúng con trong đường lối của Chúa.

+ Chủ sự: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ở gần các môn đệ khi họ chèo thuyền ngoài biển và kêu Chúa cứu họ khỏi mọi hiểm nguy ; xin Chúa cũng luôn ở gần chúng con giữa các phong ba ở trần gian này.
– Đ. Lạy Chúa xin hướng dẫn chúng con trong đường lối của Chúa.

+ Chủ sự: Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã đến đồng hành với các môn đệ, xin Chúa cũng thương chúc lành cho các cuộc hành trình của chúng con và lấy Lời Chúa đốt lòng chúng con nên sốt sắng.
– Đ. Lạy Chúa xin hướng dẫn chúng con trong đường lối của Chúa.

+ Chủ sự: Lạy Chúa Giêsu, khi lên trời, Chúa đã mở đường cho chúng con, xin nâng đỡ chúng con đang lữ thứ trần gian, để chúng con được chỗ ở trong Nhà Chúa Cha.
– Đ. Lạy Chúa xin hướng dẫn chúng con trong đường lối của Chúa.

+ Chủ sự: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trao chúng con làm con cái của Thân Mẫu Chúa, xin Chúa vì lời cầu bầu của Người, làm cho đường lối chúng con đi được an toàn, để có ngày chúng con được nhìn thấy Chúa và được ở cùng Chúa luôn mãi.
– Đ. Lạy Chúa xin hướng dẫn chúng con trong đường lối của Chúa.

* LỜI NGUYỆN LÀM PHÉP

CHÚNG TA DÂNG LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Thiên Chúa toàn năng tạo thành trời đất, trong sự khôn ngoan vạn năng của Chúa, Chúa đã ủy thác cho loài người làm ra những phương tiện tốt đẹp, xin Chúa cho những người sử dụng những chiếc xe này, đi đường được bình an và biết khôn khéo giữ an toàn cho người khác để khi làm việc cũng như khi nghỉ họ luôn cảm thấy có Chúa Kitô đồng hành với mình. Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa đến muôn thuở muôn đời.
– Đ. Amen.

– Sau lời nguyện làm phép, có thể rảy nước thánh trên người tham dự và trên xe.

* KẾT THÚC

+ Chủ sự: Xin Chúa hướng dẫn đường đi lối bước của anh chị em, để anh chị em đi trong bình an và đạt tới sự sống muôn đời.
– Đ. Amen.

+ Chủ sự: Và xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con + và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
– Đ. Amen.

– Nên kết thúc bằng một bài hát thích hợp.