Nghi Thức Làm Phép Các Vật Dụng

Chủ sự:

X. Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.
Đ. Amen.

X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.

CHÚNG TA DÂNG LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, lời Chúa phán ra liền thánh hoá mọi vật, chúng con nài xin Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là: Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần tuôn đổ tràn ơn Chúa xuống trên + (những… này …), và xin thương cho những ai có lòng biết ơn mà dùng chúng hợp ý Chúa, thì nhờ lời kêu cầu danh Chúa được ban cho hồn an xác mạnh. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
– Đáp: Amen.
– Linh mục rảy Nước Thánh.