Vinh Danh Chúa

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm

+ Vinh Danh Chúa

-Tác giả:

-Thể hiện: Giáo xứ Hải Nạp-Giáo hạt Bạch Liên