Tầng Trời Hân Hoan. Tg Vũ Đình Ân

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm

+ Tầng Trời Hân Hoan

-Tác giả: Vũ Đình Ân

-Thể hiện: Giáo xứ Mỹ Thủy-Giáo hạt Đồng Chưa