Đêm Trong Ngần tg Hoàng Cương

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm

+ Đêm Trong Ngần

-Tác giả: Hoàng Cương

-Thể hiện: Giáo xứ Tôn Đạo-Giáo hạt Tôn Đạo