Bêlem Năm Xưa. tg Linh Trần Thy

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm

Bêlem Năm Xưa

-Tác giả: Linh Trần Thy

-Thể hiện: Giáo xứ Hải Nạp-Giáo hạt Bạch Liên