Gia Đình Sống Đạo karaoke

Chủ đề: Giới trẻ

+ Gia Đình Sống Đạo-Karaoke

-Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định
-Ca sỹ: Kim Phượng