Gia Đình Sống Đạo

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2017 tại Giáo xứ Cồn Thoi

+ Gia Đình Sống Đạo

-Tác giả: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định.

-Thể hiện: Ngành Hiệp Sỹ-TNTT-Giáo xứ Cồn Thoi.