Đêm Nay Bừng Sáng

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm.

+ Đêm Nay Bừng Sáng

-Tác giả: J. F. Wade. Lời: Hoàng Kim

-Thể hiện: Các thầy Chủng Viện thánh Phaolô Phát Diệm