Dâng Hạt-Tuần Thánh

VÃN DÂNG HẠT-TUẦN THÁNH

Chúng con dâng mười lăm sự thương khó Đức Chúa Giêsu cho Đức Bà
Lạy ơn Rất Thánh Đức Bà Maria
lòng rộng rãi cực nhân cực thương,
xưa thấy Con là Đức Chúa Giêsu Giu-đa bắt nộp cho quân Giu-dêu,
thì lòng Đức Bà đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy.

Lại thấy Đức Chúa Giêsu chịu đòn đánh nát hết cả và mình,
chịu đội mạo gai, vác thánh giá nặng,
chịu đóng đanh mình trên cây thánh giá,
chịu chết vì tội thiên hạ,
thì lòng Đức Bà cùng cả và mình
lo buồn sầu não khóc lóc như phải đóng đinh mình trên cây thánh giá vậy.

Chúng con là kẻ rất hèn mọn,
đã nguyện và ngắm mười lăm sự thương khó Đức Chúa Giêsu,
thì dâng cho Đức Bà,
như cây hoa đỏ Máu Thánh Đức Chúa Giêsu nhuộm làm cho thơm tho loài người ta.

Vì vậy chúng con cậy vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu
cho chúng con được mạnh sức ở trong linh hồn
cùng biết nguyện ngắm,
và mến những sự thương khó Đức Chúa Giêsu,
cùng ở khiêm nhường, bằng lòng chịu những sự khốn nạn xấu hổ,
cùng sự âu lo, lo buồn thế gian mà hằng giữ việc lành phúc đức,
cho đến giờ qua khỏi đời này,
được giữ một lòng kính mến Đức Chúa Trời,
cho được ơn Đức Chúa Giêsu liên. A-men!

+ Xem Video DÂNG HẠT

.