Chuyên đề về Thiếu Nhi Thánh Thể

116. DIỄN TIẾN MỘT VÀI HÀNH TRÌNH SA MẠC
(Tài liệu để đọc thêm)

CỒN THOI 2014-2022

  1. Hành Trình Sa mạc Tại Địch Lộng
    (gx. Mưỡu Giáp-Gp. Phát Diệm)

2. Hành Trình Sa Mạc cho Huynh Trưởng tại giáo xứ Cồn Thoi
-18/07/2022

2.1. Xem và tải File Word tại đây
2.2. Xem và tải File PDF tại đây

 

HÒA LẠC NĂM 24/09/2022-202…

1/ Hành trình Sa mạc Hiệp Sỹ, Dự Trưởng và Huynh Trưởng
– Địa điểm: Rừng Quốc Gia Cúc Phương
– Ngày: 28/07/2023
* Tải bản PDF
* Tải bản Word

2/ Hành trình Sa mạc ngành CHIÊN CON
– Địa điểm: Khuôn viên nhà thờ giáo xứ Hòa Lạc
– Ngày: 07/08/2023
* Tải bản PDF
* Tải bản Word

3. Hành trình Sa mạc ngành THIẾU NHI
– Địa điểm: Gx. An Ngải; Gx. Sào Lâm; Gx. Vô Hốt; Gx. Lãng Vân
– Ngày: 09/08/2023
* Tải bản PDF
* Tải bản Word

4. Hành trình Sa mạc ngành ẤU NHI
– Địa điểm: Gx. An Ngải; Gx. Sào Lâm; Gx. Vô Hốt; Gx. Lãng Vân
– Ngày: 09/08/2023
* Tải bản PDF
* Tải bản Word