Tung Hô Sau Truyền Phép

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2018/03/116-Tung-Ho-Sau-Truyen-Phep.pdf Tung Hô Sau Truyền Phép (Đây là Mầu nhiệm Đức tin) Nhạc: Lm Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3
mua chay

Canvê Chiều Tím

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2019/03/Canve-Chieu-Tim.enc_.pdf Canvê Chiều Tím Nhạc và lời: Lm Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3

Tâm Nguyện

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2018/03/Tam-Nguyen.pdf Tâm Nguyện Nhạc và lời: Lm Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3

Giêsu-Suối Tình Yêu

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2018/03/Gie-su-Suoi-Tinh-Yeu.pdf Giêsu-Suối Tình Yêu Nhạc và lời: LM Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3

Mầu Nhiệm Ba Ngôi

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2019/06/Mau-Nhiem-Ba-Ngoi-Imprimatur-1.pdf Mầu Nhiệm Ba Ngôi Nhạc và lời: LM Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3

Tình Cha Nhân Hậu beat

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2017/10/Tinh-Cha-Nhan-Hau-lm-Nguyen-Van-Dinh.pdf Tình Cha Nhân Hậu (beat) Nhạc và lời: LM Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3

Tình Cha Nhân Hậu

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2019/03/Tinh-Cha-Nhan-Hau.pdf Tình Cha Nhân Hậu Nhạc và lời: LM Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3

Thiên Tình Sử

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2017/10/Thien-Tinh-Su-lm-Ng-v-Dinh.pdf Thiên Tình Sử Nhạc và lời: LM Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3

Mầu nhiệm Ba Ngôi

Nhạc và Lời: Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Định Ca sỹ: Thanh Chức1. Vạn vật hiện hữu, là do Chúa Cha tác thành. Chuộc tội...