Cao Cung Lên

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm.

+ Cao Cung Lên

-Tác giả: Hoài Đức

-Thể hiện: Ca đoàn giáo xứ Thuần Hậu-Giáo hạt Tôn Đạo