Cao Cung Lên-Hoài Đức

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm

+ Cao Cung Lên

-Tác giả: Hoài Đức

-Thể hiện: Giáo xứ Phát Diệm-Giáo hạt Phát Diệm