Ca Nhập lễ và Hiệp lễ Chúa Nhật IV Mùa Chay

download

Chúa Nhật IV Mùa Chay A

Bài đọc 1: 1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13
“Đavit được xức dầu làm vua Israel”.

Bài đọc 2: Ep 5, 8-14
“Từ trong cõi chết, ngươi hãy đứng lên và Chúa Kitô sẽ chiếu sáng trên ngươi”.

Phúc âm: Ga 9, 1-41
“Hắn đi rửa, rồi trở lại trông thấy rõ”.