Bài nói chuyện của Đức Cha Giuse Nguyễn Năng trong ngày Hội Diễn Thánh Giáng Sinh năm 2016 tại Phát Diệm

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm

+ Đức cha Giuse Nguyễn Năng trong ngày Hội Diễn Thánh Ca